Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Courses

E1. Komitee opleiding

Course Code:

E1a

Student Level:

A, B, C & H

Price per student:

R1315 p p

Description:

Om komitees op plase te laat werk is moeilik.

Komiteelede se eie posisie is dikwels onseker: van hulle word verwag om onpartydig op te tree en te werk vir wen-wen oplossings. In die werkplek werk dit anders want bestuur verwag dikwels dat hulle die plaas se kant moet ondersteun terwyl die gemeenskap gretig is dat die komitee hulle sake sal ondersteun.

Komitees ervaar dikwels dat hulle nie deur die bestuur ernstig geag word nie en ook nie die gemeenskap se ondersteuning kry nie. Spanwerk binne die komitee en met die ander leiers in die gemeenskap is ook nog problematies.

Komiteelede word gewoonlik ingeskryf en die verteenwoordiger van die bestuur wat met die komitee skakel, kry nie die geleentheid nie. Dit skep ’n leemte as hierdie persoon nie weet hoe om die proses te ondersteun nie.

Komiteelede kry kans om krities te kyk na hulle eie rolle en insette, om basiese vaardighede vir vergaderings te ontwikkel en die nodige selfvertroue te ontwikkel om ‘n sinvolle bydrae op die plaas te maak.

Kursus inhoud:

Poverty Mindsets, Leierskap Denke, Take van die Komitees, Wêreldklas Vergaderings, Role van die Ampsdraers, Opstel van ’n Agenda, Projekbeplanning, Jaarbeplanning, en Spanwerk en spangees.

Die regte ingesteldheid is belangrik. Studente moet gemotiveerd wees om op die komitee te dien, bereid wees om te wil leer van komitees en ondersteun word om dit na die tyd toe te pas. Komiteelede moet die gemoedsrus van ‘n mandaat vanaf die gemeenskap om hulle te verteenwoordig hê en die ondersteuning van die bestuur beleef. Die volledige komitee behoort die kursus by te woon vir spangees.

Die bestuurder wat met die komitee skakel behoort ook in te skakel. Onderhandeling is nodig sodat verwagtings tussen die komitee en bestuur vooraf opgeklaar is. Die wen-wen beginsel moet deur beide partye verstaan en aktief in hul werk toegepas word.

Studente benodig ‘n mandaat vanaf die gemeenskap om hulle te verteenwoordig en ondersteuning vanaf bestuur. Funksionele geletterdheid is ‘n pluspunt.

Studente moet asseblief n gesertifiseerde afskrif van hul ID saambring, wat nie ouer as drie maande is nie.

E2. Veiligheids- en gesondheidsverteenwoordigers

Course Code:

E2a

Student Level:

A, B & C

Price per student:

R1400 p p

Description:

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veilighiedverteenwoordigers in staat te stel om Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing (Wet 85 van 1993) toe te pas.

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers.

Formatiewe assessering word in die klas voltooi, en die summatiewe assessering word as 'n werksopdrag aan elke leerder gegee en bestaan uit die volgende:

Inspeksie van die werksomgewing, Risiko-analise, en n inligtingsessie.

Om BEVOEG verklaar te word, sal daar van die leerder verwag word om 50% te behaal in elk van die assesseringsaktiwiteite.

Leerders moet asb. die volgende saambring: 'n onlangse gesertifiseerde ID-afskrif (nie ouer as 3 maande nie), 'n swart pen en potlood.

E3. Bright Star gevorderd

Course Code:

E3a

Student Level:

D, E & F

Price per student:

R1965 p p

Description:

Bright Star is nie ‘n kursus of seminaar nie. Dit gaan oor deel van inligting om mense toe te rus, te internaliseer en deel van hul lewe te maak.

Die program wil mense se potensiaal ontwikkel en bemagtig om in uitnemendheid te leef, en bestaan uit 3 modules met 5 temas elk:

Skitterende Self: Verantwoordelikheid, Waardes, Selfwaarde, Lewensdoel, Prioriteite.

Skitterende Verhoudings: Bestuur jou emosies, LEMON, Kommunikeer, Hanteer konflik, Wees getrou aan jouself

Skitterende Leiers: Bou spanne, Beplan, Bemagtig, Rolmodel, Inspireer.

Die program fokus op selfontwikkeling, beter besluite en keuses te maak en verantwoordelikheid te neem. Redelike geletterdheid is beslis voordelig. Dit help as die groep se vlak van geletterdheid naastenby op dieselfde vlak is – bepalend vir tempo en aanslag van fasiliteerder.