Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (A) Senior Bestuur & Direkteure:

Courses

A1. Bestuursdag

Course Code:

A1a

Student Level:

G & H

Price per student:

R 600.00 p p

Description:

Die doel is altyd om ‘n stimulerende dag vir bestuur aan te bied en sommer ook dankie te sê vir hulle goeie gesindheid teenoor die opleidingsentrum.

Neil Powell (van 7’s rugby faam) gaan ons openingspreker wees en ons gaan gesels oor wat ‘n mens kan doen om ‘n suksesvolle span te laat werk. Ons gaan ook ‘n bietjie gesels oor nuwe tegnologie en wat ons en ons werkers benodig om dit suksesvol te kan benut. Dit word by Waverley Hills aangebied.

Die kursus is gemik op bestuurders of eienaars, en mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanseleer word.

A2. EQ (Emotional intelligence)

Course Code:

A2a

Student Level:

G & H

Price per student:

R5140 p p

Description:

Kursus inhoud:

Die verstaan van Emosionele Intelligensie en die noodsaaklikheid daarvan in die werksomgewing. Konsepte van Emosionele Intelligensie: Self Bewustheid, Self Regulering, Motivering, Sosiale Intelligensie en Sosiale Vaardigheid. Kwesbaarheid in ons omgewing en hoe dit ons raak: Inleiding tot sisteem-denke: die ‘’vier – faktor – teorie.’’

Hierdie teorie stel voor da tons nodig het om die volgende te kan doen om intelligent te wees in die oomblik:

Die vermoë om relevante inligting in te samel en om probleme op te los, die vaardigheid om sinergie te skep / sinvolle verhoudings te vorm, sowel as die vermoë om aan te pas by situasies en konteks – sensitief op te tree.

Emosionele Intelligensie in praktyk: die beginsels: Neutraliteit, Kontrole en beheer, Realiteit as ‘n gevolg van ‘n interne proses, Die impak van verwysingsraamwerk, Die oorsprong van emosie, en die inhiberende en beperkte invloed van denke.

Kritiese vaardighede vir emosionele gesondheid: ‘’Reframing, ’Reflection en Manageability’’

Die kursus behels ook sosiale intelligensie, effektiewe terugvoer en gebruik van vraagstelling, hoe om empatie te ontwikkel en demonstreer, en hoe om op ‘’verbal abuse’’ en manipulering te reageer.

Studente moet asseblief n pen saambring. Die kursus en mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanseleer word.

A3. Leierskap ontwikkeling sentrum

Course Code:

A3a

Student Level:

G & H

Price per student:

R12870 p p

Description:

Daar is 'n direkte positiewe korrelasie tussen besigheidsprestasie en die gedrag van ʼn goeie leier.”

Hierdie program het ten doel om ʼn aanduiding te gee van die huidige en potensiële bevoegdheid om die rol van produksiebestuurder te beklee, sowel as 'n individuele ontwikkelingsplan om die gapings aan te spreek ten einde die werklike prestasie as produksiebestuurder te verbeter.

Wat is 'n ontwikkelingsentrum? Dit is 'n tweedaagse werkswinkel waar die deelnemers blootgestel word aan 'n kombinasie van verskeie bestuurstake en oefeninge wat die werklike werkomgewing en vereistes van 'n Produksiebestuurder simuleer (bv. 'n gesprek met 'n spanlid, 'n spanbyeenkoms, reageer op e-posse, ens.), terwyl die deelnemer deur opgeleide assessors (sielkundiges) waargeneem word. Daarbenewens sal deelnemers 'n persoonlikheidsvraelys moet voltooi. Groepbesprekings en 'n voorlegging oor leiersgedrag deur een van die sielkundiges word ook ingesluit. Gedurende hierdie twee dae ontvang deelnemers voortdurende terugvoer en geleentheid om deur individuele sowel as groepbesprekings te reflekteer.

Deelnemers sal geevalueer word teen die bevoegdhede (leierskapsgedrag) wat as belangrik vir die rol van Produksiebestuurder geïdentifiseer is.

Wat is die uitkoms? Individuele terugvoer van 'n sielkundige aan die deelnemer en sy / haar bestuurder en 'n individuele ontwikkelingsplan, wat sterkpunte en groei areas aandui, asook voorgestelde geïndividualiseerde ontwikkelingsaksies om prestasie te verbeter.

Hierdie kursus en mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanseleer word.